Arkiverad

Växterna reagerar snabbt på klimatets förändringar

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 05.05.2010

Växt- och trädpopulationer kan ganska snabbt omorganisera sig när klimatförändringar inträffar. För att trädarterna ska kunna anpassa sig till nya klimatförhållandena behövs emellertid lokala populationer från vilka trädbeståndet kan breda ut sig.

Foto: whereareyousimon, Flickr.com (Creative Commons)

De här slutsatserna drar Maija Heikkilä i en färsk doktorsavhandling i geologi vid Helsingfors universitet. Heikkilä undersökte postglaciala klimatförändringar och förändringar i utbredningen av växter i Nordeuropa.

Förutom långvariga förändringar kan också årstidsvariationer och årliga variationer samt extrema klimathändelser enligt Heikkilä påverka vegetationen på ett avgörande sätt. Klimatet under den postglaciala holocenepoken, som började för ca 11 000 år sedan, karakteriseras av en temperaturstegring i början, ett temperaturmaximum i mitten och en nedkylning under den senaste delen samt förändringar i fuktbalansen främst till följd av temperaturväxlingarna.

Forskaren upptäckte att de omfattande och långvariga förändringarna i vegetationen sammanföll med klimatförändringarna. Ett anmärkningsvärt undantag är sannolikt granens utbredning från öst och uppkomsten av det boreala skogsekosystemet. Det här fenomenet kan inte helt förklaras med dagens kunskap om klimatförändringarna efter istiden.

De snabba förändringarna i trädslagens utbredningsområden, samtidiga med klimatförändringarna, är möjliga eftersom det förekommer spridda lokala populationer mitt ibland den rådande vegetationen. Från en skyddad population kunde trädslagen sprida sig exceptionellt snabbt inför ett gynnsamt klimatskede. Doktoranden påpekar att förändringarna i trädpopulationerna och skogsekosystemet knappast förmår hålla takten med klimatförändringarna utan lokala utbredningscentra av det här slaget.

Text: Mikko Puttonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström
Helsingfors universitet: Vetenskapsnyheter