Arkiverad

Vitryggig hackspett trummar allt hårdare

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 09.04.2010

Antalet vitryggiga hackspettar ökar i Finland, och observationerna av arten har ökat ordentligt under de senaste åren. Individer som migrerat från öst och skyddet av artens livsmiljöer ligger bakom beståndsökningen.

Foto: Utinaturen.fi, Forststyrelsen

Skyddet av hackspettsskogar har varit till nytta också för åtskilliga andra arter och bidragit till att öka den biologiska mångfalden.

I de uppföljningar av vitryggig hackspett som år 2009 sköttes av Forststyrelsen, WWF Finland, regionala miljöcentraler och ornitologiska föreningar gjordes observationer av häckande par på ca 160 uppföljningsområden. Att hackspettsbeståndet ökat framgår t.ex. av att man år 2008 fick in observationer från 113 områden, år 2006 från 88 områden och år 2004 från 66 områden.

Allt fler vitryggiga hackspettar numera också i västra Finland

- Vitryggig hackspett häckar nuförtiden huvudsakligen i östra och sydöstra Finland, men antalet observationer av häckande par och bofynd har ökat också i övriga delar av landet. Till exempel i Södra Savolax har häckande par bosatt sig på områden som varit föremål för skyddsåtgärder redan i 20 år. Samma har skett i Birkaland, Kymmenedalen och Nyland. Vi har fått revirobservationer också från Egentliga Finland och Satakunda. I Björneborgstrakten på västkusten har man en säker observation av en lyckad häckning, berättar planerare Timo Laine vid Forststyrelsens naturtjänster.

Häckningen förväntas bli livlig våren 2010

- År 2009 fick vi in så rikligt med observationer att år 2010 sannolikt blir ett fint häckningsår. Nu just är vintern sträng, men de tidigare, milda vintrarna klarade vitryggiga hackspettarna av bra. Den första vintern är den mest kritiska; om hackspetten överlever den, har den stora möjligheter att klara sig också i fortsättningen.

Ett gott häckningsresultat under flera år har inverkat positivt på hackspettsbeståndets storlek. De från öst och sydost migrerande individerna skänker vår population nya gener: under den rekordartade migrationen hösten 2008 kom det rikligt med vitryggiga hackspettar från Ryssland till södra Finland. Vitryggiga hackspettar observerades ända vid polcirkeln. Färgringsfynd visar att också Sveriges svaga bestånd har förstärkts av migrationen.

Skogar med vitryggig hackspett är den biologiska mångfaldens vagga, eftersom också många andra djur- och växtarter har haft nytta av skyddsåtgärderna. På de här områdena påträffas många sällsynta arter. Vid skötseln av vitryggiga hackspettens livsmiljöer på Forststyrelsens skyddsområden avlägsnas granar och utökas mängden död ved. Med småskaliga röjningar i skogarna har man lyckats skapa ljusa gläntor, i vilka inte bara vitryggig hackspett utan också andra arter trivs. I och med att mängden död ved har ökat, har också många insekters och i synnerhet krävande skalbaggars livsbetingelser förbättrats.

Fakta

  • Forststyrelsen ansvarar för den riksomfattande uppföljningen av vitryggig hackspett och skötseln av artens livsmiljöer på skyddsområdena. Därtill främjar Forststyrelsen skyddet av skogar med vitryggig hackspett i samarbete med de regionala ELY-centralerna och andra aktörer. Särskilt frivilliga ornitologer och WWF spelar en stor roll vid uppföljningen, karteringen och vinterutfodringen av denna hackspett.
  • Vitryggig hackspett känns igen på de vågräta, vita ränderna på ryggen och den stora vita fläcken på övergumpen. Trumningen är lång, tydligt längre än större hackspettens korta trumvirvel.
  • Vitryggig hackspett är den mest hotade skogsfågelarten i Finland. Dess bestånd minskade betydligt under den senare hälften av 1900-talet till följd av intensivt skogsbruk. Vitryggiga hackspettens traditionella livsmiljöer är öppna och ljusa lövskogar med inslag av tallar och gamla granar. Nuförtiden påträffas arten allt oftare i unga skogar intill åkrar och stränder. Det ska dock finnas rikligt med död ved i livsmiljön, för arten livnär sig på insektlarver som lever i lövträdsved.

Artikel har tidigare publicerats på Utinaturen.fi