Arkiverad

Darwins temaår: Konkurrens mellan arterna hämmar själviskheten?

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 16.01.2009

I naturen konkurrerar individerna oavbrutet om resurserna för fortplantning. Då stämmer individens och populationens intressen inte alltid överens: t.ex. aggressiva insekter kan vara framgångsrika i kampen om vem som får para sig, men slutligen gör ökningen av aggressiva gener artens fortplantningsprocess mindre effektiv.

Är det möjligt att sätten att lösa konflikter inverkar på arternas överlevnad? Bild: Property#1 Flickr.com (Creative Commons)

Det finns dock skillnader mellan olika arter när det gäller benägenheten till samarbete eller själviskhet. Professorn i djurekologi Hanna Kokko berättar att bl.a. de australiensiska vitvingade murarkråkorna klarar sig i arida områden genom att flera par samarbetar med att föda upp kullarna.

Enligt Kokko är det möjligt att sätten att lösa konflikter inverkar på arternas överlevnad. Man har på basis av bl.a. fågelräkningar i Nordamerika hävdat att färggranna fågelarter, med av allt att döma hårdare konkurrens om honornas gunst, löper en större risk att dö ut i ett område än andra arter.

Hanna Kokko har studerat bl.a. australienska vitvingade murarkråkor. Bild: Hanna Kokko.

Nya matematiska simulationer stöder den här idén. Om den interna konkurrensen minskar populationernas konkurrenskraft i kampen om resurserna med andra arter, kommer ekosystemet med tiden att finna sin balans, förklarar Kokko. Hon berättar vidare, att evolutionen inte resulterar då i en anhopning av drag som är mest själviska och förkastliga för arten.

De konflikter som finns hos existerande arter är kanske lindrigare än vad vi kan föreställa oss som värst.
Detta ger evolutionen av samarbete en chans.

Om konkurrensen mellan arterna verkligen hämmar spridningen av själviska gener, torde de talrikaste eller mest utbredda arterna på något sätt vara mera osjälviska än sällsynta arter.

Text: Liisa Voutilainen
Översättning: Valtasana Oy

Artikeln har tidigare publicerats på:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter