Arkiverad

Datorn vet skillnaden mellan man och mus

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 27.10.2008

En stor del av människornas gener har sina motsvariga gener hos möss. De har kartlagts med hjälp av likartade DNA-sekvenser.

Bild: Darny (Creative Commons)

Likheterna innebär emellertid inte att generna fungerar på samma sätt. Å andra sidan kan helt olika slags gener utföra uppgifter av samma typ hos skilda arter.

Likheter och skillnader hos man och mus kan med datorns hjälp sökas i genernas funktionella profiler.

- Med moderna genetiska chips, dvs. DNA-mikrochips, kan rentav tiotusentals geners funktion i olika situationer eller vävnader mätas, berättar professorn i bioinformatik Sami Kaski.

Enligt honom har en del överraskande avvikelser och många likheter upptäckts i komplementgenernas funktion.

- Det var att vänta, för sist och slutligen skiljer sig mössen och människorna inte så väldigt mycket från varandra, säger Kaski.

Bild: Sami Kaski

Kunskapen är användbar, för mössens geners funktion är bättre känd än människornas. För utvecklandet av läkemedel är det viktigt att veta, vilka fynd hos möss också har tillämpning på människor.

De viktigaste resultaten av Kaskis forskning är trots allt metodologiska. Bioinformatik är ett forskningsområde där metoder förankrade i databehandlingslära tillämpas för att lösa biologiska problem. En professur i facket har från början av mars inrättats vid Helsingfors universitets institution för databehandlingslära.

- Bioinformatiken ger en intressant möjlighet att kombinera metodologisk grundforskning med spännande biologiska forskningsteman, berättar professor Kaski. Han säger att det behövs här ett brett samarbete med sakkunniga inom biologi och medicin. Engigt honom innebär arbetet grundforskning i den bemärkelsen, att där eftersträvas generell användbarhet och allmänna principer, som kan leda till många olika tillämpningar.

Text: Liisa Voutilainen
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter