Arkiverad

Det är möjligt att förutspå evolutionen

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 16.09.2008

Det är som känt mycket svårt att förutspå framtiden. Enligt Richard Dawkins, professor vid Oxforduniversitetet, kan man inte förutspå evolutionen på detaljnivå men man kan sluta sig till vissa huvuddrag på basis av ofta upprepade fall i evolutionshistorien.

Foto: Lauri Voutilainen

- Ögat har utvecklats autonomt inom djurriket 40–60 gånger, ekolodet fyra gånger. Det är alltså praktiskt taget säkert att om evolutionen sattes igång på nytt så skulle den ge upphov till ögat och med stor sannolikhet även ekolodet, förklarade Dawkins.

Förutsägbarheten stöds även av parallella evolutionslinjer inom olika geografiska områden. Efter att dinosaurierna hade dött ut kunde evolutionen av däggdjuren fylla flera tomma ekologiska nischer. Då Gondwanakontinenten bröts upp splittrades förfäderna av dagens däggdjur till olika kontinenter och öar där de utvecklades enligt olika evolutionslinjer. Dawkins ser skillnader men samtidigt också stora likheter i linjerna.

- Det går inte att säga exakt hurdana arter som kommer att födas efter en stor utrotning men variationsspektret är känt. Exempel från de olika kontinenterna bevisar att det efter att dinosaurierna dött ut i vilket fall som helst skulle ha uppkommit djur som simmar, flyger och springer.

Den här observationen stöder teorin om konvergent evolution, enligt vilken likartade behov leder till likartade lösningar inom skilda utvecklingslinjer. I hur stor skala konvergensen framträder är dock en omtvistad fråga. Kunde t.ex. en så särpräglad art som människan utvecklas på nytt?

- Inom djurriket finns det mycket få betydande adaptationer som har utvecklats endast en gång. Åtminstone är det möjligt att något mycket likt människan kunde uppstå, resonerade Dawkins.

Text: Jouni Tikkanen
Översättning: Valtasana Oy

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter