Arkiverad

Miljöproblemen drabbar de fattiga

Globalt & lokalt Natur & miljö
Publicerad: 27.08.2008

Hur skulle det smaka med brunt dricksvatten? Och hur vore det att bo i ett land där det inte finns wc och alla träd har huggits ner och använts som ved?

Bild: Skogsfällning i Bhutan. Curt Carnemark / World Bank Photo Collection (Creative Commons)

Förenta Nationernas sjunde millenniemål inriktar sig på hållbar användning av naturresurser och på att så många som möjligt ska få rent dricksvatten – så väl i städernas slum som på landsbygden.

Skogarna försvinner snabbare i fattiga områden

Skog täcker ungefär en tredjedel av jordens yta och hör till de artrikaste ekosystemen. De är livsviktiga för hundra miljoner människors liv: från skogarna får man föda, ved, byggnadsmaterial och rent vatten.

Enligt FN:s beräkningar försvann på 1990-talet så mycket skog att hela Venezuelas areal kunde täckas av den, dvs. 940 000 kvadratkilometer. Skogen fälldes, röjdes för att bli odlingsmarker eller försvann på andra sätt. År 1990 var ungefär 29 procent av Afrika söder om Sahara täckt av skog, tio år senare 27 procent. I Sydostasien försvinner skogarna ännu snabbare: år 1990 var ungefär 54 procent skogtäckt, år 2000 bara 49 procent.

Flera skyddade områden än förr men arterna och livsmiljöerna utarmas

Ungefär 13 procent av jordens yta är skyddade områden. Deras vård motsvarar inte alltid målen med skyddet och havsmiljöerna är knappt alls skyddade. Enligt FN är bara en procent av havens ekosystem skyddade.

Det uppskattas finnas över 10 000 utrotningshotade arter i världen.

Enbart höjd energieffektivitet räcker inte

Energieffektiviteten har höjts och man har utvecklat renare teknologi och renare bränslen under det senaste årtiondet. De nya teknologierna har ändå inte överförts till utvecklingsländerna tillräckligt fort, och deras energibehov växer explosionsartat.

Bristen på rena bränslen tvingar invånarna i utvecklingsländernas landsbygd att använda trä, halm och boskapsgödsel som brännved i ugnar som drar dåligt. Dålig inomhusluft beräknas förorsaka över 1,6 miljoner dödsfall varje år. De flesta av dem är kvinnor och barn.

Källa:
Utrikesministeriet: Global.finland