Arkiverad

Vi är alla beroende av elektricitet och bakterier

Forskning & forskare
Publicerad: 04.07.2008

När någon säger att våra värderingar är materialistiska uttalar han en dom. Sociologen Turo-Kimmo Lehtonen ställer sig dock på tvären. Det farligaste och mest ansvarslösa är att förhålla sig likgiltigt till materialismen.

Foto: Veikko Somerpuro

Människan har alltid definierats genom sin personlighet eller sin själ, på senare tider också genom språket – som ande. Materialismen har städslats för skenbart kritiskt bruk.

Vi är ändå inte kartesiska enheter, isolerade från omvärlden, utan alltigenom ekologiska, bundna till vår omgivning, understryker Lehtonen, som arbetar inom forskningskollegiet vid Helsingfors universitet.

Bakterier anses till exempel vara element som existerar utanför människan, men utan dem skulle vi dö på stubben. Också vårt gemensamma umgänge sker via materia.

Om vi vill bry oss om varandra måste vi också bry oss om de materiella saker och processer som binder oss samman.

Människan som Lehtonen studerar är en varelse som är genomsyrad av en mångfald saker och föremål. Han är särskilt intresserad av de ”överföringar” som skapas i växelverkan mellan människan och den omgivning hon verkar i och som har en grundläggande inverkan på vars och ens liv.

På samma sätt som man kan tala om bakteriemänniskan, kan man tala om elektricitetsmänniskan, jämför Lehtonen.

Banker, vattenförsörjning, hälsovård, mobiler, kylskåp. Vårt varande är på ett grundläggande sätt förbundet med elproduktionen, och ändå fäster vi knappast någon uppmärksamhet på denna bundenhet.

Föremålen är inte passiva objekt, utan en del av föremålens, teknikernas, idéernas och funktionernas aktiva sammansättning, understryker Lehtonen, som tidigare forskat i konsumtion. Hans färska bok Aineellinen yhteisö (Det materiella samhället, Forskarförbundet) är förankrad i den forskningstradition som utgår från vetenskapssociologen Bruno Latour.

Text: Herman Raivio
Översättning: Eva Wahlström

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter