Arkiverad

Exakt information om klimatförändringens framskridande

Forskning & forskare
Publicerad: 02.03.2008

Partiklar som svävar i luften i fast eller flytande form kallas aerosolpartiklar. De bildas till exempel i industri- och trafikutsläpp, ökensandstormar och biosfären. Man vet att partiklarna också påverkar klimatförändringens framskridande.

Bild: http://saga.pmel.noaa.gov/aceasia/prospectus/prospectus022601.html

Aerosolpartiklarna reflekterar solstrålning tillbaka ut i rymden bland annat genom molnbildning, samtidigt som de kyler ner klimatet och därigenom bromsar upp klimatförändringen. För att utreda denna mekanism behöver vi ingående information om uppkomsten av och dynamiken hos aerosolpartiklarna och molndropparna“, berättar akademiprofessor Markku Kulmala, som leder spetsenheten för atmosfärens och klimatförändringens fysik, kemi, biologi och meteorologi.

Akademiprofessor Markku Kulmala. Bild: Veikko Somerpuro.

Enheten utreder hur de biologiska, kemiska och fysikaliska processerna samt det biogeokemiska kretsloppet påverkar aerosolpartiklarna och spårgaserna i luften, såsom ozon, kväveoxider och kolväten. Därtill undersöker forskarna också vilken inverkan partiklarna och spårgaserna har på dessa processer.

Vi undersöker till exempel hur partiklarna bildas och hur de växer. Vår utgångspunkt ligger på molekylnivå men våra slutliga prognoser berör hela jorden“, beskriver Kulmala.

Kulmalas enhet bedriver forskning som är unik till sin omfattning i hela världen. Finländarnas styrka ligger särskilt i samarbetet mellan tre olika institut: i forskningen deltar förutom Helsingfors universitet också Kuopio universitet och Meteorologiska institutet.

Vi bedriver både experimentell och teoretisk forskning som grundar sig på kontinuerliga mätningar på fältstationer och mätkampanjer över hela världen. Dessutom utvecklar vi och bygger nya mätinstrument i samarbete med ett antal företag. Vår ambition är att reducera den vetenskapliga osäkerheten kring klimatförändringen, som även har lett till meningsskiljaktigheter i beslutsfattandet gällande klimatförändringen“, avrundar professor Kulmala.

Källa:
Helsingfors universitets vetenskapsnyheter

Text: Arja-Leena Paavola
Översättning: Valtasana Oy