Arkiverad

Sönderfaller bekämpningsmedel i komposten?

Fråga forskaren

Fråga:

Jag saknar information om följande ärende. Nu är kompostering populärt, men jag undrar om någon har tänkt på hur ”gifter” i skalen av utländska frukter sönderfaller? Vilka bekämpningsmedel används vid odling av frukterna? Hur länge dröjer det innan de kemiska föreningarna sönderfaller i naturen? Är det då bättre att använda kompostmylla enbart i blombänken och inte i grönsaksbänken?

Svar:

På ytan av importerade citrusfrukter finns nästan alltid rester av bekämpningsmedel. Detta på grund av att citrusfrukterna behandlas med bekämpningsmedel mot växtsjukdomar i förpackningsstationerna. De mest allmänna medlen är imazalin och tiabendazol samt 2-fenylfenol. Dessutom kan det förekomma rester av medel som används under växtperioden – allmänt använda är organofosforinsekticider som malation, metidation och klorpyrifos, som används för bekämpning av insekter. Också äpplen, päron och bananer behandlas ofta i förpackningsstationerna för att bekämpa växtsjukdomar. Men bekämpningsmedelsrester påvisas emellertid i bara 70 % av dessa.

Hur snabbt bekämpningsmedlen sönderfaller i jorden växlar dock mycket föreningarna emellan. Nuförtiden använder man ändå inte sådana bestående ämnen och ämnen som anrikas i naturkedjan som DDT, lindan och motsvarande. Halveringstiderna i jorden för de ovannämnda ämnena varierar från några dagar till ett par månader. Omständigheterna har stor inverkan på halveringstiderna och komposteringen påskyndar troligtvis processen. Mängden av bekämpningsmedel som förekommer i frukter är i medeltal liten, som mest vanligtvis ett par mg/kg. I hemmet samlas det dock inte så mycket fruktskal att de skulle ha betydelse för kompostens kvalitet. När man beaktar skalmassans utspädning i annat stoff i komposten samt det relativt snabba sönderfallet av bekämpningsmedlen under komposteringen, finns det inget hinder för att använda myllan också i grönsaksbänken.

rotelchef Kalevi Siivinen,
Tullaboratoriet